حضور شرکت هامون نمایشگاه های الکامپ شهرهای قزوین، اصفهان و اردبیل سال 1396