تقویم آموزشی تهران

خانه / آموزش / تقویم آموزشی / تقویم آموزشی تهران

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرسثبت نام
CCNA Route & SwitchNA-103601000000عادیمهندس دست آویزثبت نام
CCNA Route & SwitchNA-104501500000کمپمهندس دست آویزثبت نام
CCNP - SwitchNP-105501200000عادیمهندس منوچهریانثبت نام
CCNP - SwitchNP-106401800000کمپمهندس منوچهریانثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه(تومان) نوع مدرسثبت نام
VMWare VCP-DCVWM-107451200000عادیمهندس عقربیثبت نام
VMWare VCP-DCVWM-108401800000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
VMWare Optimize WMO-109351400000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
VMWare Optimize v.7.6WMO-110502000000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
VMWare Horizon (with view) v.7xWMH-111351300000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
VMWare Horizon (with view) v.7xWMH-112402000000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه(تومان) نوع مدرسثبت نام
Unity Deep DriveDV-113402600000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
Information Storage and ManagementSM-114301500000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
EMC ISM FundamentalsEM-115301500000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
EMC ISM FundamentalsEM-116301700000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه(تومان) نوع مدرسثبت نام
Linux - LPIC1LI-117501000000عادیمهندس عقربیثبت نام
Linux - LPIC1LI-118401200000کمپمهندس عقربیثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه(تومان) نوع مدرسثبت نام
CISSPSE-119401350000عادیمهندس جامهثبت نام
CISSPSE-120301800000کمپمهندس جامهثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرسثبت نام
MIKROTIK - MTCNA & EXAMMI-12136650000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
MIKROTIK - MTCNA & EXAMMI-12230650000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرسثبت نام
HPE Proliant ML/DL/SL ServersHP-123241000000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام
HPE Proliant ML/DL/SL ServersHP-124241400000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید ثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرسثبت نام
DLP - Data Loss PreventionDLP-0018700000یک روزهمهندس خلوصیثبت نام
Symantec Endpoint ProtectionCY-0092161000000دو روزهمهندس خلوصیثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرسثبت نام
VDI - Virtual Desktop InfrastructureVDI-00416950000دو روزهمهندس سعادتثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه(تومان) نوع مدرسثبت نام
Sophos / CyberoamSP-00316700000دو روزهمهندس حسین زادهثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرسثبت نام
Backup ExecBK-0058500000یک روزهمهندس علیپورثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوعمدرسثبت نام
SQL Server 2017 Performance TuningTU-00632اعلام می گرددسه روزهمهندس کاویانیثبت نام

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوعمدرسثبت نام
Fortigate NSE4-network Security ExpertFG-0078600000یک روزهمهندس عنایتیثبت نام